Informasjon til partene

Forbrukerklageutvalget er for tiden under omstilling. Sakene blir behandlet forløpende, men behandlingstiden kan bli fra åtte måneder til over ett år.

Kort oversikt over saksgangen

 • En av partene klager saken inn til Forbrukerklageutvalget etter at meklingen i Forbrukerrådet ikke førte til en løsning.
 • Klagen og alle saksdokumentene fra Forbrukerrådet mottas av Forbrukerklageutvalgets sekretariat.
 • Sekretariatet sørger for at saken forkynnes for motparten.
 • Partene får anledning til å sende inn nye uttalelser og/eller ny dokumentasjon. Dette vil bli oversendt til den andre parten for uttalelse.
 • Sekretariatet forbereder saken for utvalget og setter den opp til behandling på et utvalgsmøte.
 • Et utvalg på tre medlemmer behandler saken på møte.
 • Vedtaket blir ferdigstilt og deretter forkynt for partene.

 

Saksbehandlingen

Skriftlig saksbehandling

Saksbehandlingen og avgjør­elsen baseres på de skriftlige dokumentene i saken. Verken partene eller vitner har anledning til å møte og gi muntlig forklaring.

Partenes opplysning av saken

Partene bør sørge for å opplyse saken sin best mulig. I tillegg til egne forklaringer, er det viktig at dokumenter som kontrakt, salgsannonse, fakturaer, kvitteringer og sakkyndige uttalelser blir lagt frem. Dette vil bedre muligheten til å nå fram med sine krav, spesielt dersom partene har motstridende forklaringer.

Sakkyndig vurdering

Eventuelle sakkyndige vurderinger og uttalelser må innhentes av partene selv. Forbrukerklageutvalget sørger ikke for å innhente slike, og det er heller ingen sakkyndige tilknyttet Forbrukerklageutvalget. En sakkyndig vurdering, som for eksempel en takstrapport eller verksteduttalelse, bør være nøytral og holde seg til den tekniske siden av saken. Den sakkyndige bør redegjøre for følgende punkter:

 • Hva er galt?
 • Hva er årsaken til feilen?
 • Sannsynlig tidspunkt for når feilen og/eller årsaken til denne oppstod
 • Lar feilen seg utbedre og eventuelt hvor mye vil det koste?
 • Eventuelle andre forhold som er egnet til å belyse saken

Kostnadene ved undersøkelsen må parten i utgangspunktet betale selv, men disse kan tas med som et eget erstatningskrav i saken.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden kan variere avhengig av sakstype og sakens omfang. Forbrukerklageutvalget er for tiden under omstilling, og saksbehandlingstiden kan derfor forventes å bli fra åtte måneder til over ett år fra saken kommer inn til vårt kontor. 

 

Etter at vedtak er truffet

Vedtakets virkninger

Vedtaket har virkning som en rettskraftig dom dersom saken ikke bringes inn for tingretten innen søksmålsfristen. Vedtaket skal oppfylles innen fristen på en måned etter at vedtaket er forkynt.

Oppfyllelse av vedtak

Forbrukerklageutvalget bistår ikke i oppgjøret mellom partene. Partene må selv ta kontakt med hverandre for å få vedtaket gjennomført. Gjelder kravet betaling av penger, bør den som har krav på betaling oppgi kontonummer til skyldneren. Dersom det er tilkjent renter, kan disse regnes ut på www.forsinkelsesrente.no.

Hvis vedtaket ikke oppfylles frivillig

Hvis vedtaket ikke oppfylles innen fristen, kan kravet inndrives ved hjelp av namsmyndighetene. Det må da sendes en begjæring om utlegg til namsmannen på det stedet hvor innklagede bor eller har forretningssted. Se egen veiledning for utfylling av begjæring om utlegg her: Veiledning til begjæring om utlegg (PDF, 68 kB).

Overprøving av vedtaket

Dersom man ikke er enig i vedtaket, kan saken bringes inn for tingretten innen én måned fra vedtaket er forkynt. Stevningen sendes enten direkte til tingretten eller til Forbrukerklageutvalget, som videresender den til tingretten. Skjema for forenklet stevning finner du her: Forenklet stevning (DOC, 81 kB)

Vi gjør oppmerksom på at søksmålsfristen også løper i rettsferiene, og at fristen ikke forlenges selv om den løper ut på en helge- eller helligdag.

Fristoversittelse og gjenåpning

Når søksmålsfristen er ute, er det som regel ikke lenger adgang til å bringe saken inn for domstolene. Helt unntaksvis kan Forbrukertvistutvalget likevel vedta at saken kan behandles i tingretten, selv om fristen er oversittet.

En sak kan ikke behandles på nytt av Forbrukerklageutvalget. I ekstraordinære tilfeller kan imidlertid en sak begjæres gjenåpnet. For saker som er kommet inn til Forbrukerklageutvalget før 1. mars 2017, reguleres spørsmålet om gjenåpning av reglene i tvisteloven kapittel 31. For saker som er kommet inn etter 1. mars 2017, gjelder reglene om gjenåpning i forbrukerklageloven § 8.

Vilkårene for gjenåpning er strenge, og kun aktuelt dersom det fremkommer opplysninger som var ukjent da vedtaket ble fattet, og som høyst sannsynlig ville ha ført til et annet resultat. Gjenåpning kan ikke begjæres av en grunn som parten burde ha gjort gjeldende under sakens ordinære behandling eller før søksmålsfristen gikk ut.

Forbrukerrådets advokatordning

Forbrukerrådet kan i noen tilfeller bistå forbrukere ved behandling av saker i domstolen. Det kan være aktuelt dersom saken er av prinsipiell karakter og kan få rettslig betydning for mange forbrukere. Les mer om kriteriene for Forbrukerrådets advokatordning her. Du kan også kontakte Forbrukerrådets advokater per post: Forbrukerrådet v/advokatbistandsordningen, Postboks 463 Sentrum, 0105 OSLO, tlf. 23 40 05 00 eller e-post: advokat@forbrukerradet.no.

 

Avvisning

At en klage avvises, innebærer at selve tvisten ikke vil bli behandlet av utvalget. Det kan være ulike årsaker til at en sak avvises, for eksempel at klagen ikke er sendt innen den lovbestemte fristen etter at saken er avsluttet hos Forbrukerrådet. Avvisningsvedtak fattes av et alminnelig utvalg på tre medlemmer, eller av leder/nestleder alene.

Forbrukerrklagevalgets avgjørelse om avvisning kan ikke påklages til overordnet myndighet, jf. forbrukerklageloven § 7 fjerde ledd. Utvalgets standpunkt i avvisningsspørsmålet kan heller ikke overprøves av tingretten. Sakens realitet kan imidlertid på vanlig måte bringes inn for de ordinære domstoler ved forliksklage til forliksrådet. Se tvisteloven 17. juni 2005 nr. 90, kapittel 6.

For saker som kom inn til Forbrukerrklageutvalget før 1. mars 2017, se orientering om avvisning her (PDF, 16 kB).

 

Avslutning av sak før vedtak er truffet

Forlik

Dersom en av partene tilbyr et forlik i saken før saken blir behandlet, vil vi formidle dette til den andre parten. Vi gjør oppmerksom på at Forbrukerklageutvalget ikke mekler mellom partene. Skulle partene bli enige om en løsning, må de gi oss beskjed.

Hver av partene har ikke rett til ensidig å trekke saken som er under behandling.

Konkurs / avvikling

Dersom den innklagde er et AS som går konkurs, vil ikke selskapet lenger ha partsevne etter tvisteloven. I slike tilfeller vil saken mot selskapet henlegges. Ved konkurs vil klageren imidlertid ha mulighet for å trekke konkursboet inn i saken for Forbrukeklageutvalget dersom boet ikke aksepterer klagerens krav.