Om Forbrukerklageutvalget

Forbrukerklageutvalget er et domstollignende forvaltningsorgan som avgjør tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett. Med forbrukersak menes avtaler mellom en forbruker og en næringsdrivende. Forbrukerklageutvalget behandler også tvister i forbindelse med kjøp av varer mellom privatpersoner. 

1. mars 2017 trådte en ny forbrukerklagelov i kraft. Den nye loven med tilhørende forskrift gjelder for saker som er mottatt av Forbrukerklageutvalget etter 1. mars 2017. For saker som ble mottatt før dette, gjelder den opphevede forbrukertvistloven  (PDF, 92 kB)fra 1978 med tilhørende forskrift (PDF, 97 kB).

Den nye loven innebærer blant annet navneendring fra Forbrukertvistutvalget til Forbrukerklageutvalget. En annen endring er at Forbrukerklageutvalget nå kan behandle prinsipielle saker utenfor utvalgets alminnelige saksområde, og som heller ikke hører inn under et annet klageorgan. Dette kan være saker som gjelder mange forbrukere eller spørsmål der det er særlig behov for rettslig avklaring.

Forbrukerklageutvalget (tidligere Forbrukertvistutvalget) ble etablert i 1979. Det er administrativt underlagt  Barne- og familiedepartementet, og får alle sine midler over statsbudsjettet.

Før en sak kan avgjøres av Forbrukerklageutvalget, må den først ha vært forsøkt meklet i Forbrukerrådet. Dersom minnelig ordning ikke oppnås, kan hver av partene bringe saken inn for Forbrukerklageutvalget. Forbrukerrådet oversender klagen sammen med saksdokumentene til Forbrukerklageutvalgets sekretariat.

Vedtak som Forbrukerklageutvalget fatter er forvaltningsvedtak etter forvaltningsloven. Vedtakene kan imidlertid ikke påklages, men kan bringes inn for de ordinære domstolene.

Skriftlig saksbehandling

I forbrukerklageloven er det egne regler for saksbehandlingen i Forbrukerklageutvalget. På enkelte områder vil domstolsloven, tvisteloven og forvaltningsloven utfylle reglene for saksbehandlingen.

Etter at saken er mottatt i Forbrukerklageutvalgets sekretariat, sendes klagen og oversikt over sakens dokumenter til forkynning for partene, sammen med en oppfordring om tilsvar. Foruten norsk, kan tilsvar sendes til Forbrukerklageutvalget på et skandinavisk språk eller engelsk.

Behandlingen av saken i Forbrukerklageutvalget er skriftlig. Det vil si at Forbrukerklageutvalget skal behandle klagen på grunnlag av partenes skriftlige fremstilling og øvrig skriftlig materiale. Verken parter eller vitner har anledning til å møte for Forbrukerklageutvalget og avgi muntlig forklaring. 

Avvisning

I forbrukerklageloven og den opphevede forbrukertvistloven er det regler om avvisning. At en klage avvises, innebærer at selve tvisten ikke vil bli behandlet av utvalget. Det kan være ulike årsaker til at en sak avvises, for eksempel at klagen ikke er sendt innen den lovbestemte fristen etter at saken er avsluttet hos Forbrukerrådet. Avvisningsvedtak fattes av et alminnelig utvalg på tre medlemmer, eller av leder/nestleder alene.

Gratis behandling

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis. Dersom partene bruker advokat, må de selv dekke kostnadene for dette. Sakskostnader kan i utgangspunktet ikke kreves dekket av motparten. Ved en eventuell videre saksgang i domstolene etter Forbrukerklageutvalget, vil det imidlertid kunne påløpe sakskostnader.

Bindende vedtak

Etter behandlingen av saken fatter utvalget et vedtak med en begrunnelse for resultatet.

Forbrukerklageutvalgets vedtak er bindende for partene. Dersom saken ikke bringes inn for tingretten innen én måned etter at vedtaket er forkynt for partene, blir vedtaket rettskraftig. Et rettskraftig vedtak kan tvangsfullbyrdes ved namsmyndighetene, dersom oppfyllelse ikke skjer frivillig.

Saksbehandligstid

Saksbehandlingstiden kan variere avhengig av sakstype og sakens omfang. Forbrukerklageutvalget er for tiden under omstilling, og saksbehandlingstiden kan derfor forventes å bli fra åtte måneder til over ett år fra saken kommer inn til vårt kontor. 

Forbrukerklageutvalgets sammensetning

Forbrukerklageutvalget består av 19 medlemmer, med én leder og 4 nestledere, samt 14 ordinære medlemmer. De oppnevnes av Kongen i statsråd for en periode på 4 år, med adgang til gjenoppnevnelse. Lederen og nestlederne er jurister som oppfyller kravene til dommere, og 7 av de ordinære medlemmene har særlig innsikt den næringsdrivendes interesser, mens 7 har særlig innsikt i forbrukersiden.

Hver sak behandles av et utvalg på tre medlemmer bestående av leder eller nestleder, samt to medlemmer med særlig innsikt i henholdsvis forbrukerens og den næringsdrivendes interesser.

Se oversikt over Forbrukerklageutvalgets medlemmer her.

Forbrukerklageutvalgets sekretariat

Forbrukerklageutvalget er samlokalisert med Markedsrådet og har felles sekretariat. Sekretariatet mottar sakene, forkynner klagen for motparten, kommuniserer med partene, og står for den forberedende saksbehandlingen, herunder klargjør sakene til møtebehandling. Etter at vedtak er fattet, sørger Sekretariatet for at vedtaket blir forkynt for partene. Spørsmål vedrørende Forbrukerklageutvalget kan rettes til Sekretariatet.