Saksbehandlingen

 

Skriftlig saksbehandling

Saksbehandlingen og avgjør­elsen baseres på de skriftlige dokumentene i saken. Verken partene eller vitner har anledning til å møte og gi muntlig forklaring.

Partenes opplysning av saken

Partene bør sørge for å opplyse saken sin best mulig. I tillegg til egne forklaringer, er det viktig at dokumenter som kontrakt, salgsannonse, fakturaer, kvitteringer og sakkyndige uttalelser blir lagt frem. Dette vil bedre muligheten til å nå fram med sine krav, spesielt dersom partene har motstridende forklaringer.

Sakkyndig vurdering

Eventuelle sakkyndige vurderinger og uttalelser må innhentes av partene selv. Forbrukerklageutvalget sørger ikke for å innhente slike, og det er heller ingen sakkyndige tilknyttet Forbrukerklageutvalget. En sakkyndig vurdering, som for eksempel en takstrapport eller verksteduttalelse, bør være nøytral og holde seg til den tekniske siden av saken. Den sakkyndige bør redegjøre for følgende punkter:

  • Hva er galt?
  • Hva er årsaken til feilen?
  • Sannsynlig tidspunkt for når feilen og/eller årsaken til denne oppstod
  • Lar feilen seg utbedre og eventuelt hvor mye vil det koste?
  • Eventuelle andre forhold som er egnet til å belyse saken

Kostnadene ved undersøkelsen må parten i utgangspunktet betale selv, men disse kan tas med som et eget erstatningskrav i saken.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden kan variere avhengig av sakstype og sakens omfang. Forbrukerklageutvalget er for tiden under omstilling, og saksbehandlingstiden kan derfor forventes å bli fra åtte måneder til over ett år.