Etter at vedtak er truffet

 

Vedtakets virkninger

Vedtaket har virkning som en rettskraftig dom dersom saken ikke bringes inn for tingretten innen søksmålsfristen. Vedtaket skal oppfylles innen fristen på en måned etter at vedtaket er forkynt.

Oppfyllelse av vedtak

Forbrukerklageutvalget bistår ikke i oppgjøret mellom partene. Partene må selv ta kontakt med hverandre for å få vedtaket gjennomført. Gjelder kravet betaling av penger, bør den som har krav på betaling oppgi kontonummer til skyldneren. Dersom det er tilkjent renter, kan disse regnes ut her.

Hvis vedtaket ikke oppfylles frivillig

Hvis vedtaket ikke oppfylles innen fristen, kan kravet inndrives ved hjelp av namsmyndighetene. Det må da sendes en begjæring om utlegg til namsmannen på det stedet hvor innklagede bor eller har forretningssted. Se egen veiledning for utfylling av begjæring om utlegg her: Veiledning til begjæring om utlegg (PDF, 68 kB)

Overprøving av vedtaket

Dersom man ikke er enig i vedtaket, kan saken bringes inn for tingretten innen én måned fra vedtaket er forkynt. Stevningen sendes enten direkte til tingretten eller til Forbrukerklageutvalget, som videresender den til tingretten. Skjema for forenklet stevning finner du her: Forenklet stevning (DOC, 81 kB)

Vi gjør oppmerksom på at søksmålsfristen også løper i rettsferiene, og at fristen ikke forlenges selv om den løper ut på en helge- eller helligdag.

Fristoversittelse og gjenåpning

Når søksmålsfristen er ute, er det som regel ikke lenger adgang til å bringe saken inn for domstolene. Helt unntaksvis kan Forbrukertvistutvalget likevel vedta at saken kan behandles i tingretten, selv om fristen er oversittet.

En sak kan ikke behandles på nytt av Forbrukerklageutvalget. I ekstraordinære tilfeller kan imidlertid en sak begjæres gjenåpnet. For saker som er kommet inn til Forbrukerklageutvalget før 1. mars 2017, reguleres spørsmålet om gjenåpning av reglene i tvisteloven kapittel 31. For saker som er kommet inn etter 1. mars 2017, gjelder reglene om gjenåpning i forbrukerklageloven § 8.

Vilkårene for gjenåpning er strenge, og kun aktuelt dersom det fremkommer opplysninger som var ukjent da vedtaket ble fattet, og som høyst sannsynlig ville ha ført til et annet resultat. Gjenåpning kan ikke begjæres av en grunn som parten burde ha gjort gjeldende under sakens ordinære behandling eller før søksmålsfristen gikk ut.

Forbrukerrådets advokatordning

Forbrukerrådet kan i noen tilfeller bistå forbrukere ved behandling av saker i domstolen. Det kan være aktuelt dersom saken er av prinsipiell karakter og kan få rettslig betydning for mange forbrukere. Les mer om kriteriene for Forbrukerrådets advokatordning her. Du kan også kontakte Forbrukerrådets advokater per post: Forbrukerrådet v/advokatbistandsordningen, Postboks 463 Sentrum, 0105 OSLO, tlf. 23 40 05 00 eller e-post: advokat@forbrukerradet.no.