Avvisning

At en klage avvises, innebærer at selve tvisten ikke vil bli behandlet av utvalget. Det kan være ulike årsaker til at en sak avvises, for eksempel at klagen ikke er sendt innen den lovbestemte fristen etter at saken er avsluttet hos Forbrukerrådet. Avvisningsvedtak fattes av et alminnelig utvalg på tre medlemmer, eller av leder/nestleder alene.

Forbrukerrklagevalgets avgjørelse om avvisning kan ikke påklages til overordnet myndighet, jf. forbrukerklageloven § 7 fjerde ledd. Utvalgets standpunkt i avvisningsspørsmålet kan heller ikke overprøves av tingretten. Sakens realitet kan imidlertid på vanlig måte bringes inn for de ordinære domstoler ved forliksklage til forliksrådet. Se tvisteloven 17. juni 2005 nr. 90, kapittel 6.

For saker som kom inn til Forbrukerrklageutvalget før 1. mars 2017, se orientering om avvisning her (PDF, 16 kB).