Jeg har en sak i Forbrukerklageutvalget

Jeg har en sak i Forbrukerklageutvalget

Hvor lang tid tar det før saken er ferdig behandlet?

Forbrukerklageutvalget er for tiden under omstilling, og saksbehandlingstiden kan derfor forventes å bli mer enn 18 måneder fra saken kommer inn til vårt kontor. 

Hvem avgjør saken?

Saken avgjøres av et utvalg på tre jurister. Enkelte saker kan avgjøres av en av utvalgets ledere på egen hånd.

Trenger jeg advokat?

Det er ikke nødvendig å være representert av advokat ved behandling i Forbrukerklageutvalget. Utgifter til advokat kan ikke påregnes dekket.  

Kan andre få innsyn i saken min?

Saksdokumentene er i utgangspunktet offentlige, slik at de som begjærer innsyn vil få det. Vedtaket blir publisert på våre hjemmesider og på Lovdata. Taushetsbelagte opplysninger er imidlertid unntatt offentlighet.

Får den andre parten lese alt jeg sender inn?

Det du sender til oss vil bli videreformidlet til den andre parten.

Hva skjer med de dokumentene jeg har sendt til Forbrukertilsynet?

Forbrukertilsynet oversender alle saksdokumenter til oss. Det er derfor ikke nødvendig å sende de samme dokumentene til oss på nytt.

Kan jeg trekke saken min?

Dersom det er du som har klaget saken inn til oss, kan du på ethvert tidspunkt trekke klagen. Du må da sende oss skriftlig beskjed om dette.

Jeg har ny informasjon i saken. Hvordan sender jeg det?

Dersom du vil sende ny dokumentasjon i saken, kan dette fortrinnsvis sendes på e-post direkte til din saksbehandler, eventuelt til post@forbrukerklageutvalget.no. Du kan også sende per post. Merk e-posten eller brevet med saksnummer (vår referanse).

Skal jeg delta på møtet når saken skal behandles?

Nei. Partene deltar ikke på møtet der saken behandles. Utvalget baserer avgjørelsen på de skriftlige dokumentene som ligger i saken.

Jeg har blitt enig med den andre parten om en løsning. Hva gjør jeg nå?

Dersom du og motparten blir enige om en løsning på saken før den er behandlet, kan du gi beskjed til oss. Saken blir da avsluttet ved vårt kontor. Vi gjør oppmerksom på at den kun er den som har klaget saken inn til oss som kan trekke saken.

Hva skjer hvis den andre parten ikke svarer?

Dersom den andre parten ikke svarer, blir saken avgjort på bakgrunn av de dokumentene som ligger i saken.

Hva betyr forkynning?

Forkynning betyr at et dokument meddeles / gjøres kjent for en part. Dette skjer for det meste ved at det sendes per post og at mottakeren bekrefter at det er mottatt ved å returnere en svarslipp. I noen tilfeller forkynnes også dokumenter ved bruk av namsmann eller politi.

I Forbrukerklageutvalget forkynnes klagen (begjæringen) for den innklagde part. Når saken er avgjort, forkynnes vedtaket for både klager og innklagde.

Saken min har blitt sendt over til Forbrukerklageutvalget. Hva skjer nå?

Når vi mottar saken fra Forbrukerrådet, vil begge partene få en henvendelse fra oss som blant annet inneholder informasjon om saksgangen. Klageren får som regel en e-post. Innklagde får et brev og må sende inn en svarslipp som bekrefer at brevet er mottatt. Saken kan ikke behandles før vi har fått en bekreftelse på at innklagde har fått brevet.

Partene får en frist for å sende inn eventuelt tilsvar og ny dokumentasjon.

Saken vil deretter bli behandlet av utvalget så snart som mulig.

Når saken er ferdig behandlet, sendes vedtaket til begge/alle parter.
 

Jeg har ikke hørt noe etter at jeg fikk brev. Hva skjer?

Dersom du ikke har hørt noe mer etter å ha fått e-post eller brev fra oss, betyr det at det ikke har kommet noe nytt fra motparten. Saken vil da bli behandlet på bakgrunn av de dokumentene som ligger i saken uten at du hører mer fra oss før du får vedtaket. Dersom vi får tilsvar fra motparten (brev eller e-post), vil dette bli oversendt til deg.

Får jeg beskjed om når saken skal behandles?

Vi sender ikke ut beskjed om hvilket tidspunktet saken skal behandles på.

Dersom du har behov for informasjon om hvilket tidspunkt saken skal behandles, kan du henvende deg til din saksbehandler. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at disse tidspunktene av og til endres.